Termometre pentru calorimetrie
Termometru precizie calorimetrie 1132702 umplut cu Hg, domeniu +12 °C…+15 °C, diviziuni 0.01 °C, lungime totala 700 mm, imersie totala
Termometru precizie calorimetrie 1132703 umplut cu Hg, domeniu +15 °C…+21 °C, diviziuni 0.01 °C, lungime totala 700 mm, imersie totala
Termometru precizie calorimetrie 1132704 umplut cu Hg, domeniu +18 °C…+24 °C, diviziuni 0.01 °C, lungime totala 700 mm, imersie totala
Termometru precizie calorimetrie 1132705 umplut cu Hg, domeniu +21 °C…+27 °C, diviziuni 0.01 °C, lungime totala 700 mm, imersie totala
Termometru precizie calorimetrie 1132706 umplut cu Hg, domeniu +24 °C…+30 °C, diviziuni 0.01 °C, lungime totala 700 mm, imersie totala
Termometru precizie calorimetrie 1132707 umplut cu Hg, domeniu +27 °C…+33 °C, diviziuni 0.01 °C, lungime totala 700 mm, imersie totala
Termometru precizie calorimetrie 1132708 umplut cu Hg, domeniu +30 °C…+36 °C, diviziuni 0.01 °C, lungime totala 700 mm, imersie totala
Termometru precizie calorimetrie 1132709 umplut cu Hg, domeniu +33 °C…+39 °C, diviziuni 0.01 °C, lungime totala 700 mm, imersie totala
Termometru precizie calorimetrie 1132710 umplut cu Hg, domeniu +36 °C…+42 °C, diviziuni 0.01 °C, lungime totala 700 mm, imersie totala
Termometru precizie calorimetrie 1132711 umplut cu Hg, domeniu +39 °C…+45 °C, diviziuni 0.01 °C, lungime totala 700 mm, imersie totala
Termometru precizie calorimetrie 1132802 umplut cu Hg, domeniu -5 °C…+5 °C, diviziuni 0.01 °C, lungime totala 780 mm, imersie 200 mm
Termometru precizie calorimetrie 1132803 umplut cu Hg, domeniu 0 °C…+10 °C, diviziuni 0.01 °C, lungime totala 780 mm, imersie 200 mm
Termometru precizie calorimetrie 1132804 umplut cu Hg, domeniu +10 °C…+20 °C, diviziuni 0.01 °C, lungime totala 780 mm, imersie 200 mm
Termometru precizie calorimetrie 1132805 umplut cu Hg, domeniu +15 °C…+25 °C, diviziuni 0.01 °C, lungime totala 780 mm, imersie 200 mm
Termometru precizie calorimetrie 1132806 umplut cu Hg, domeniu +20 °C…+30 °C, diviziuni 0.01 °C, lungime totala 780 mm, imersie 200 mm
Termometru precizie calorimetrie 1132807 umplut cu Hg, domeniu +25 °C…+35 °C, diviziuni 0.01 °C, lungime totala 780 mm, imersie 200 mm
Termometru precizie calorimetrie 1132808 umplut cu Hg, domeniu +30 °C…+40 °C, diviziuni 0.01 °C, lungime totala 780 mm, imersie 200 mm
Termometru precizie calorimetrie 1132809 umplut cu Hg, domeniu +35 °C…+45 °C, diviziuni 0.01 °C, lungime totala 780 mm, imersie 200 mm
Termometru precizie calorimetrie 1132810 umplut cu Hg, domeniu +40 °C…+50 °C, diviziuni 0.01 °C, lungime totala 780 mm, imersie 200 mm
Termometru precizie calorimetrie 1132811 umplut cu Hg, domeniu +45 °C…+55 °C, diviziuni 0.01 °C, lungime totala 780 mm, imersie 200 mm
Termometru precizie calorimetrie 1132812 umplut cu Hg, domeniu +50 °C…+60 °C, diviziuni 0.01 °C, lungime totala 780 mm, imersie 200 mm
Termometru precizie calorimetrie 1132813 umplut cu Hg, domeniu +55 °C…+65 °C, diviziuni 0.01 °C, lungime totala 780 mm, imersie 200 mm
Termometru precizie calorimetrie 1132814 umplut cu Hg, domeniu +60 °C…+70 °C, diviziuni 0.01 °C, lungime totala 780 mm, imersie 200 mm
Termometru precizie calorimetrie 1132815 umplut cu Hg, domeniu +65 °C…+75 °C, diviziuni 0.01 °C, lungime totala 780 mm, imersie 200 mm
Termometru precizie calorimetrie 1132816 umplut cu Hg, domeniu +70 °C…+80 °C, diviziuni 0.01 °C, lungime totala 780 mm, imersie 200 mm
Termometru precizie calorimetrie 1132817 umplut cu Hg, domeniu +80 °C…+90 °C, diviziuni 0.01 °C, lungime totala 780 mm, imersie 200 mm
Termometru precizie calorimetrie 1132818 umplut cu Hg, domeniu +90 °C…+100 °C, diviziuni 0.01 °C, lungime totala 780 mm, imersie 200 mm
Termometru precizie calorimetrie 1132819 umplut cu Hg, domeniu +95 °C…+105 °C, diviziuni 0.01 °C, lungime totala 780 mm, imersie 200 mm
Termometru precizie calorimetrie 1132820 umplut cu Hg, domeniu +100 °C…+110 °C, diviziuni 0.01 °C, lungime totala 780 mm, imersie 200 mm
Termometru precizie calorimetrie 1132821 umplut cu Hg, domeniu 0 °C…20 °C, diviziuni 0.02 °C, lungime totala 780 mm, imersie 200 mm
Termometru precizie calorimetrie 1132822 umplut cu Hg, domeniu +20 °C…+40 °C, diviziuni 0.02 °C, lungime totala 780 mm, imersie 200 mm
Termometru precizie calorimetrie 1132823 umplut cu Hg, domeniu +40 °C…+60 °C, diviziuni 0.02 °C, lungime totala 780 mm, imersie 200 mm
Termometru precizie calorimetrie 1132824 umplut cu Hg, domeniu +60 °C…+70 °C, diviziuni 0.02 °C, lungime totala 780 mm, imersie 200 mm
Termometru precizie calorimetrie 1132825 umplut cu Hg, domeniu +80 °C…+100 °C, diviziuni 0.02 °C, lungime totala 780 mm, imersie 200 mm
Termometru precizie calorimetrie 1152801 umplut cu Hg, domeniu -10 °C…+0 °C, diviziuni 0.01 °C, lungime totala 830 mm , imersie 250 mm
Termometru precizie calorimetrie 1152802 umplut cu Hg, domeniu -5 °C…+5 °C, diviziuni 0.01 °C, lungime totala 830 mm , imersie 250 mm
Termometru precizie calorimetrie 1152803 umplut cu Hg, domeniu 0 °C…+10 °C, diviziuni 0.01 °C, lungime totala 830 mm , imersie 250 mm
Termometru precizie calorimetrie 1152804 umplut cu Hg, domeniu +10 °C…+20 °C, diviziuni 0.01 °C, lungime totala 830 mm , imersie 250 mm
Termometru precizie calorimetrie 1152805 umplut cu Hg, domeniu +15 °C…+25 °C, diviziuni 0.01 °C, lungime totala 830 mm , imersie 250 mm
Termometru precizie calorimetrie 1152806 umplut cu Hg, domeniu +20 °C…+30 °C, diviziuni 0.01 °C, lungime totala 830 mm , imersie 250 mm
Termometru precizie calorimetrie 1152807 umplut cu Hg, domeniu +25 °C…+35 °C, diviziuni 0.01 °C, lungime totala 830 mm , imersie 250 mm
Termometru precizie calorimetrie 1152808 umplut cu Hg, domeniu +30 °…+40 °C, diviziuni 0.01 °C, lungime totala 830 mm , imersie 250 mm
Termometru precizie calorimetrie 1152809 umplut cu Hg, domeniu +35 °C…+45 °C, diviziuni 0.01 °C, lungime totala 830 mm , imersie 250 mm
Termometru precizie calorimetrie 1152810 umplut cu Hg, domeniu +40 °C…+50 °C, diviziuni 0.01 °C, lungime totala 830 mm , imersie 250 mm
Termometru precizie calorimetrie 1152811 umplut cu Hg, domeniu +45 °C…+55 °C, diviziuni 0.01 °C, lungime totala 830 mm , imersie 250 mm
Termometru precizie calorimetrie 1152812 umplut cu Hg, domeniu +50 °C…+60 °C, diviziuni 0.01 °C, lungime totala 830 mm , imersie 250 mm
Termometru precizie calorimetrie 1152813 umplut cu Hg, domeniu +55 °C…+65 °C, diviziuni 0.01 °C, lungime totala 830 mm , imersie 250 mm
Termometru precizie calorimetrie 1152814 umplut cu Hg, domeniu +60 °C…+70 °C, diviziuni 0.01 °C, lungime totala 830 mm , imersie 250 mm
Termometru precizie calorimetrie 1152815 umplut cu Hg, domeniu +65 °C…+75 °C, diviziuni 0.01 °C, lungime totala 830 mm , imersie 250 mm
Termometru precizie calorimetrie 1152816 umplut cu Hg, domeniu +70 °C…+80 °C, diviziuni 0.01 °C, lungime totala 830 mm , imersie 250 mm
Termometru precizie calorimetrie 1152817 umplut cu Hg, domeniu +80 °C…+90 °C, diviziuni 0.01 °C, lungime totala 830 mm , imersie 250 mm
Termometru precizie calorimetrie 1152818 umplut cu Hg, domeniu +90 °C…+100 °C, diviziuni 0.01 °C, lungime totala 830 mm , imersie 250 mm
Termometru precizie calorimetrie 1152819 umplut cu Hg, domeniu +95 °C…+105 °C, diviziuni 0.01 °C, lungime totala 830 mm , imersie 250 mm
Termometru precizie calorimetrie 1152820 umplut cu Hg, domeniu +100 °C…+110 °C, diviziuni 0.01 °C, lungime totala 830 mm , imersie 250 mm
Termometru precizie calorimetrie 1152851 umplut cu Hg, domeniu -10 °C…+0 °C, diviziuni 0.01 °C, lungime totala 880 mm, imersie 300 mm
Termometru precizie calorimetrie 1152852 umplut cu Hg, domeniu -5 °C…+5 °C, diviziuni 0.01 °C, lungime totala 880 mm, imersie 300 mm
Termometru precizie calorimetrie 1152853 umplut cu Hg, domeniu 0 °C…+10 °C, diviziuni 0.01 °C, lungime totala 880 mm, imersie 300 mm
Termometru precizie calorimetrie 1152854 umplut cu Hg, domeniu +10 °C…+20 °C, diviziuni 0.01 °C, lungime totala 880 mm, imersie 300 mm
Termometru precizie calorimetrie 1152855 umplut cu Hg, domeniu +15 °C…+25 °C, diviziuni 0.01 °C, lungime totala 880 mm, imersie 300 mm
Termometru precizie calorimetrie 1152856 umplut cu Hg, domeniu +20 °C…+30 °C, diviziuni 0.01 °C, lungime totala 880 mm, imersie 300 mm
Termometru precizie calorimetrie 1152857 umplut cu Hg, domeniu +25 °C…+35 °C, diviziuni 0.01 °C, lungime totala 880 mm, imersie 300 mm
Termometru precizie calorimetrie 1152858 umplut cu Hg, domeniu +30 °C…+40 °C, diviziuni 0.01 °C, lungime totala 880 mm, imersie 300 mm
Termometru precizie calorimetrie 1152859 umplut cu Hg, domeniu +35 °C…+45 °C, diviziuni 0.01 °C, lungime totala 880 mm, imersie 300 mm
Termometru precizie calorimetrie 1152860 umplut cu Hg, domeniu +40 °C…+50 °C, diviziuni 0.01 °C, lungime totala 880 mm, imersie 300 mm
Termometru precizie calorimetrie 1152861 umplut cu Hg, domeniu +45 °C…+55 °C, diviziuni 0.01 °C, lungime totala 880 mm, imersie 300 mm
Termometru precizie calorimetrie 1152862 umplut cu Hg, domeniu +50 °C…+60 °C, diviziuni 0.01 °C, lungime totala 880 mm, imersie 300 mm
Termometru precizie calorimetrie 1152863 umplut cu Hg, domeniu +55 °C…+65 °C, diviziuni 0.01 °C, lungime totala 880 mm, imersie 300 mm
Termometru precizie calorimetrie 1152864 umplut cu Hg, domeniu +60 °C…+70 °C, diviziuni 0.01 °C, lungime totala 880 mm, imersie 300 mm
Termometru precizie calorimetrie 1152865 umplut cu Hg, domeniu +65 °C…+75 °C, diviziuni 0.01 °C, lungime totala 880 mm, imersie 300 mm
Termometru precizie calorimetrie 1152866 umplut cu Hg, domeniu +70 °C…+80 °C, diviziuni 0.01 °C, lungime totala 880 mm, imersie 300 mm
Termometru precizie calorimetrie 1152867 umplut cu Hg, domeniu +80 °C…+90 °C, diviziuni 0.01 °C, lungime totala 880 mm, imersie 300 mm
Termometru precizie calorimetrie 1152868 umplut cu Hg, domeniu +90 °C…+100 °C, diviziuni 0.01 °C, lungime totala 880 mm, imersie 300 mm
Termometru precizie calorimetrie 1152869 umplut cu Hg, domeniu +95 °C…+105 °C, diviziuni 0.01 °C, lungime totala 880 mm, imersie 300 mm
Termometru precizie calorimetrie 1152870 umplut cu Hg, domeniu +100 °C…+110 °C, diviziuni 0.01 °C, lungime totala 880 mm, imersie 300 mm
Termometru precizie calorimetrie 1152901 umplut cu Hg, domeniu -10 °C…+0 °C, diviziuni 0.01 °C, lungime totala 730 mm, imersie 150 mm
Termometru precizie calorimetrie 1152902 umplut cu Hg, domeniu -5 °C…+5 °C, diviziuni 0.01 °C, lungime totala 730 mm, imersie 150 mm
Termometru precizie calorimetrie 1152903 umplut cu Hg, domeniu 0 °C…+10 °C, diviziuni 0.01 °C, lungime totala 730 mm, imersie 150 mm
Termometru precizie calorimetrie 1152904 umplut cu Hg, domeniu +10 °C…+20 °C, diviziuni 0.01 °C, lungime totala 730 mm, imersie 150 mm
Termometru precizie calorimetrie 1152905 umplut cu Hg, domeniu +15 °C…+25 °C, diviziuni 0.01 °C, lungime totala 730 mm, imersie 150 mm
Termometru precizie calorimetrie 1152906 umplut cu Hg, domeniu +20 °C…+30 °C, diviziuni 0.01 °C, lungime totala 730 mm, imersie 150 mm
Termometru precizie calorimetrie 1152907 umplut cu Hg, domeniu +25 °C…+35 °C, diviziuni 0.01 °C, lungime totala 730 mm, imersie 150 mm
Termometru precizie calorimetrie 1152908 umplut cu Hg, domeniu +30 °C…+40 °C, diviziuni 0.01 °C, lungime totala 730 mm, imersie 150 mm
Termometru precizie calorimetrie 1152909 umplut cu Hg, domeniu +35 °C…+45 °C, diviziuni 0.01 °C, lungime totala 730 mm, imersie 150 mm
Termometru precizie calorimetrie 1152910 umplut cu Hg, domeniu +40 °C…+50 °C, diviziuni 0.01 °C, lungime totala 730 mm, imersie 150 mm
Termometru precizie calorimetrie 1152911 umplut cu Hg, domeniu +45 °C…+55 °C, diviziuni 0.01 °C, lungime totala 730 mm, imersie 150 mm
Termometru precizie calorimetrie 1152912 umplut cu Hg, domeniu +50 °C…+60 °C, diviziuni 0.01 °C, lungime totala 730 mm, imersie 150 mm
Termometru precizie calorimetrie 1152913 umplut cu Hg, domeniu +55 °C…+65 °C, diviziuni 0.01 °C, lungime totala 730 mm, imersie 150 mm
Termometru precizie calorimetrie 1152914 umplut cu Hg, domeniu +60 °C…+70 °C, diviziuni 0.01 °C, lungime totala 730 mm, imersie 150 mm
Termometru precizie calorimetrie 1152915 umplut cu Hg, domeniu +65 °C…+75 °C, diviziuni 0.01 °C, lungime totala 730 mm, imersie 150 mm
Termometru precizie calorimetrie 1152916 umplut cu Hg, domeniu +70 °C…+80 °C, diviziuni 0.01 °C, lungime totala 730 mm, imersie 150 mm
Termometru precizie calorimetrie 1152917 umplut cu Hg, domeniu +80 °C…+90 °C, diviziuni 0.01 °C, lungime totala 730 mm, imersie 150 mm
Termometru precizie calorimetrie 1152918 umplut cu Hg, domeniu +90 °C…+100 °C, diviziuni 0.01 °C, lungime totala 730 mm, imersie 150 mm
Termometru precizie calorimetrie 1152919 umplut cu Hg, domeniu +95 °C…+105 °C, diviziuni 0.01 °C, lungime totala 730 mm, imersie 150 mm
Termometru precizie calorimetrie 1152920 umplut cu Hg, domeniu +100 °C…+110 °C, diviziuni 0.01 °C, lungime totala 730 mm, imersie 150 mm
Termometru precizie calorimetrie 1152951 umplut cu Hg, domeniu -10 °C…+0 °C, diviziuni 0.01 °C, lungime totala 780 mm, imersie 200 mm
Termometru precizie calorimetrie 1152952 umplut cu Hg, domeniu -5 °C…+5 °C, diviziuni 0.01 °C, lungime totala 780 mm, imersie 200 mm
Termometru precizie calorimetrie 1152953 umplut cu Hg, domeniu 0 °C…+10 °C, diviziuni 0.01 °C, lungime totala 780 mm, imersie 200 mm
Termometru precizie calorimetrie 1152954 umplut cu Hg, domeniu +10 °C…+20 °C, diviziuni 0.01 °C, lungime totala 780 mm, imersie 200 mm
Termometru precizie calorimetrie 1152955 umplut cu Hg, domeniu +15 °C…+25 °C, diviziuni 0.01 °C, lungime totala 780 mm, imersie 200 mm
Termometru precizie calorimetrie 1152956 umplut cu Hg, domeniu +20 °C…+30 °C, diviziuni 0.01 °C, lungime totala 780 mm, imersie 200 mm
Termometru precizie calorimetrie 1152957 umplut cu Hg, domeniu +25 °C…+35 °C, diviziuni 0.01 °C, lungime totala 780 mm, imersie 200 mm
Termometru precizie calorimetrie 1152958 umplut cu Hg, domeniu +30 °C…+40 °C, diviziuni 0.01 °C, lungime totala 780 mm, imersie 200 mm
Termometru precizie calorimetrie 1152959 umplut cu Hg, domeniu +35 °C…+45 °C, diviziuni 0.01 °C, lungime totala 780 mm, imersie 200 mm
Termometru precizie calorimetrie 1152960 umplut cu Hg, domeniu +40 °C…+50 °C, diviziuni 0.01 °C, lungime totala 780 mm, imersie 200 mm
Termometru precizie calorimetrie 1152961 umplut cu Hg, domeniu +45 °C…+55 °C, diviziuni 0.01 °C, lungime totala 780 mm, imersie 200 mm
Termometru precizie calorimetrie 1152962 umplut cu Hg, domeniu +50 °C…+60 °C, diviziuni 0.01 °C, lungime totala 780 mm, imersie 200 mm
Termometru precizie calorimetrie 1152963 umplut cu Hg, domeniu +55 °C…+65 °C, diviziuni 0.01 °C, lungime totala 780 mm, imersie 200 mm
Termometru precizie calorimetrie 1152964 umplut cu Hg, domeniu +60 °C…+70 °C, diviziuni 0.01 °C, lungime totala 780 mm, imersie 200 mm
Termometru precizie calorimetrie 1152965 umplut cu Hg, domeniu +65 °C…+75 °C, diviziuni 0.01 °C, lungime totala 780 mm, imersie 200 mm
Termometru precizie calorimetrie 1152966 umplut cu Hg, domeniu +70 °C…+80 °C, diviziuni 0.01 °C, lungime totala 780 mm, imersie 200 mm
Termometru precizie calorimetrie 1152967 umplut cu Hg, domeniu +80 °C…+90 °C, diviziuni 0.01 °C, lungime totala 780 mm, imersie 200 mm
Termometru precizie calorimetrie 1152968 umplut cu Hg, domeniu +90 °C…+100 °C, diviziuni 0.01 °C, lungime totala 780 mm, imersie 200 mm
Termometru precizie calorimetrie 1152969 umplut cu Hg, domeniu +95 °C…+105 °C, diviziuni 0.01 °C, lungime totala 780 mm, imersie 200 mm
Termometru precizie calorimetrie 1152970 umplut cu Hg, domeniu +100 °C…+110 °C, diviziuni 0.01 °C, lungime totala 780 mm, imersie 200 mm