Termometre DIN
Termometru precizie DIN 12775 1032201 umplut cu Hg, domeniu -30 °C…+50 °C, diviziuni 0.5 °C, lungime totala 220 mm, imersie totala
Termometru precizie DIN 12775 1032208 umplut cu Hg, domeniu 0 °C…+50 °C, diviziuni 0.2 °C, lungime totala 350 mm, imersie totala, scala interioara.
Termometru precizie DIN 12776 1032202 umplut cu Hg, domeniu 0 °C…+50 °C, diviziuni 0.5 °C, lungime totala 220 mm, imersie totala
Termometru precizie DIN 12778 1032204 umplut cu Hg, domeniu 0 °C…+150 °C, diviziuni 0.5 °C, lungime totala 350 mm, imersie totala, scala interioara.
Termometru precizie DIN 12779 1032205 umplut cu Hg, domeniu 0 °C…+200 °C, diviziuni 0.5 °C, lungime totala 400 mm, imersie totala
Termometru precizie DIN 12780 1032206 umplut cu Hg, domeniu 0 °C…+250 °C, diviziuni 0.5 °C, lungime totala 420 mm, imersie totala
Termometru precizie DIN 12781 1032207 umplut cu Hg, domeniu 0 °C…+360 °C, diviziuni 0.5 °C, lungime totala 480 mm, imersie totala
Termometru precizie DIN 12781 1052602 umplut cu pentan, domeniu -200 °C…+30 °C, diviziuni 1 °C, lungime totala 400 mm, imersie 80 mm
Termometru precizie DIN 12781 1052603 umplut cu pentan, domeniu -200 °C…+30 °C, diviziuni 1 °C, lungime totala 450 mm, imersie 130 mm
Termometru precizie DIN 12781 1052604 umplut cu pentan, domeniu -200 °C…+30 °C, diviziuni 1 °C, lungime totala 500 mm, imersie 180 mm
Termometru precizie DIN 12781 1052605 umplut cu pentan, domeniu -200 °C…+30 °C, diviziuni 1 °C, lungime totala 550 mm, imersie 230 mm
Termometru precizie DIN 12781 1052606 umplut cu pentan, domeniu -200 °C…+30 °C, diviziuni 1 °C, lungime totala 600 mm, imersie 280 mm
Termometru precizie DIN 12781 1052701 umplut cu alcool, domeniu -100 °C…+30 °C, diviziuni 1 °C, lungime totala 300 mm, imersie 30 mm
Termometru precizie DIN 12781 1052702 umplut cu alcool, domeniu -100 °C…+30 °C, diviziuni 1 °C, lungime totala 350 mm, imersie 80 mm
Termometru precizie DIN 12781 1052703 umplut cu alcool, domeniu -100 °C…+30 °C, diviziuni 1 °C, lungime totala 400 mm, imersie 130 mm
Termometru precizie DIN 12781 1052704 umplut cu alcool, domeniu -100 °C…+30 °C, diviziuni 1 °C, lungime totala 450 mm, imersie 180 mm
Termometru precizie DIN 12781 1052705 umplut cu alcool, domeniu -100 °C…+30 °C, diviziuni 1 °C, lungime totala 500 mm, imersie 230 mm
Termometru precizie DIN 12781 1052706 umplut cu alcool, domeniu -100 °C…+30 °C, diviziuni 1 °C, lungime totala 550 mm, imersie 380 mm
Termometru precizie DIN 12781 1052801 umplut cu alcool, domeniu -100 °C…+30 °C, diviziuni 1 °C, lungime totala 370 mm, imersie 30 mm
Termometru precizie DIN 12781 1052802 umplut cu alcool, domeniu -100 °C…+30 °C, diviziuni 1 °C, lungime totala 420 mm, imersie 80 mm
Termometru precizie DIN 12781 1052803 umplut cu alcool, domeniu -100 °C…+30 °C, diviziuni 1 °C, lungime totala 470 mm, imersie 130 mm
Termometru precizie DIN 12781 1052804 umplut cu alcool, domeniu -100 °C…+30 °C, diviziuni 0.5 °C, lungime totala 520 mm, imersie 180 mm
Termometru precizie DIN 12781 1052805 umplut cu alcool, domeniu -100 °C…+30 °C, diviziuni 0.5 °C, lungime totala 570 mm, imersie 230 mm
Termometru precizie DIN 12781 1052806 umplut cu alcool, domeniu -100 °C…+30 °C, diviziuni 0.5 °C, lungime totala 620 mm, imersie 280 mm
Termometru precizie DIN 12781 1052901 umplut cu toluen, domeniu -60 °C…+50 °C, diviziuni 1 °C, lungime totala 300 mm, imersie 30 mm
Termometru precizie DIN 12781 1052902 umplut cu toluen, domeniu -60 °C…+50 °C, diviziuni 1 °C, lungime totala 350 mm, imersie 80 mm
Termometru precizie DIN 12781 1052903 umplut cu toluen, domeniu -60 °C…+50 °C, diviziuni 1 °C, lungime totala 400 mm, imersie 130 mm
Termometru precizie DIN 12781 1052904 umplut cu toluen, domeniu -60 °C…+50 °C, diviziuni 1 °C, lungime totala 450 mm, imersie 180 mm
Termometru precizie DIN 12781 1052905 umplut cu toluen, domeniu -60 °C…+50 °C, diviziuni 1 °C, lungime totala 230 mm, imersie 230 mm
Termometru precizie DIN 12781 1052906 umplut cu toluen, domeniu -60 °C…+50 °C, diviziuni 1 °C, lungime totala 550 mm, imersie 280 mm
Termometru precizie DIN 12781 1062001 umplut cu toluen, domeniu -60 °C…+50 °C, diviziuni 0.5 °C, lungime totala 370 mm, imersie 30 mm
Termometru precizie DIN 12781 1062002 umplut cu toluen, domeniu -60 °C…+50 °C, diviziuni 0.5 °C, lungime totala 320 mm, imersie 80 mm
Termometru precizie DIN 12781 1062003 umplut cu toluen, domeniu -60 °C…+50 °C, diviziuni 0.5 °C, lungime totala 470 mm, imersie 130 mm
Termometru precizie DIN 12781 1062004 umplut cu toluen, domeniu -60 °C…+50 °C, diviziuni 0.5 °C, lungime totala 520 mm, imersie 180 mm
Termometru precizie DIN 12781 1062005 umplut cu toluen, domeniu -60 °C…+50 °C, diviziuni 0.5 °C, lungime totala 570 mm, imersie 230 mm
Termometru precizie DIN 12781 1062006 umplut cu toluen, domeniu -60 °C…+50 °C, diviziuni 0.5 °C, lungime totala 620 mm, imersie 280 mm
Termometru precizie DIN 12781 1062101 umplut cu amalgam cu Tl, domeniu -60 °C…+50 °C, diviziuni 0.5 °C, lungime totala 325 mm, imersie 30 mm
Termometru precizie DIN 12781 1062102 umplut cu amalgam cu Tl, domeniu -58 °C…+30 °C, diviziuni 1 °C, lungime totala 375 mm, imersie 80 mm
Termometru precizie DIN 12781 1062103 umplut cu amalgam cu Tl, domeniu -58 °C…+30 °C, diviziuni 1 °C, lungime totala 425 mm, imersie 130 mm
Termometru precizie DIN 12781 1062104 umplut cu amalgam cu Tl, domeniu -58 °C…+30 °C, diviziuni 1 °C, lungime totala 475 mm, imersie 180 mm
Termometru precizie DIN 12781 1062105 umplut cu amalgam cu Tl, domeniu -58 °C…+30 °C, diviziuni 1 °C, lungime totala 525 mm, imersie 230 mm
Termometru precizie DIN 12781 1062106 umplut cu amalgam cu Tl, domeniu -58 °C…+30 °C, diviziuni 1 °C, lungime totala 575 mm, imersie 280 mm
Termometru precizie DIN 12781 1062201 umplut cu amalgam cu Tl, domeniu -58 °C…+30 °C, diviziuni 1 °C, lungime totala 325 mm, imersie 30 mm
Termometru precizie DIN 12781 1062202 umplut cu amalgam cu Tl, domeniu -58 °C…+30 °C, diviziuni 0.5 °C, lungime totala 375 mm, imersie 80 mm
Termometru precizie DIN 12781 1062203 umplut cu amalgam cu Tl, domeniu -58 °C…+30 °C, diviziuni 0.5 °C, lungime totala 425 mm, imersie 130 mm
Termometru precizie DIN 12781 1062204 umplut cu amalgam cu Tl, domeniu -58 °C…+30 °C, diviziuni 0.5 °C, lungime totala 475 mm, imersie 180 mm
Termometru precizie DIN 12781 1062205 umplut cu amalgam cu Tl, domeniu -58 °C…+30 °C, diviziuni 0.5 °C, lungime totala 525 mm, imersie 230 mm
Termometru precizie DIN 12781 1062206 umplut cu amalgam cu Tl, domeniu -58 °C…+30 °C, diviziuni 0.5 °C, lungime totala 575 mm, imersie 280 mm
Termometru precizie DIN 12781 1062301 umplut cu amalgam cu Tl, domeniu -58 °C…+30 °C, diviziuni 0.2 °C, lungime totala 400 mm, imersie 30 mm
Termometru precizie DIN 12781 1062302 umplut cu amalgam cu Tl, domeniu -58 °C…+30 °C, diviziuni 0.2 °C, lungime totala 450 mm, imersie 80 mm
Termometru precizie DIN 12781 1062303 umplut cu amalgam cu Tl, domeniu -58 °C…+30 °C, diviziuni 0.2 °C, lungime totala 500 mm, imersie 130 mm
Termometru precizie DIN 12781 1062304 umplut cu amalgam cu Tl, domeniu -58 °C…+30 °C, diviziuni 0.2 °C, lungime totala 550 mm, imersie 180 mm
Termometru precizie DIN 12781 1062305 umplut cu amalgam cu Tl, domeniu -58 °C…+30 °C, diviziuni 0.2 °C, lungime totala 600 mm, imersie 230 mm
Termometru precizie DIN 12781 1062306 umplut cu amalgam cu Tl, domeniu -58 °C…+30 °C, diviziuni 0.2 °C, lungime totala 650 mm, imersie 280 mm
Termometru precizie DIN 12781 1062401 umplut cu amalgam cu Tl, domeniu -58 °C…+30 °C, diviziuni 0.1 °C, lungime totala 550 mm, imersie 30 mm
Termometru precizie DIN 12781 1062402 umplut cu amalgam cu Tl, domeniu -58 °C…+30 °C, diviziuni 0.1 °C, lungime totala 600 mm, imersie 80 mm
Termometru precizie DIN 12781 1062403 umplut cu amalgam cu Tl, domeniu -58 °C…+30 °C, diviziuni 0.1 °C, lungime totala 650 mm, imersie 130 mm
Termometru precizie DIN 12781 1062404 umplut cu amalgam cu Tl, domeniu -58 °C…+30 °C, diviziuni 0.1 °C, lungime totala 700 mm, imersie 180 mm
Termometru precizie DIN 12781 1062405 umplut cu amalgam cu Tl, domeniu -58 °C…+30 °C, diviziuni 0.1 °C, lungime totala 750 mm, imersie 230 mm
Termometru precizie DIN 12781 1062406 umplut cu amalgam cu Tl, domeniu -58 °C…+30 °C, diviziuni 0.1 °C, lungime totala 800 mm, imersie 280 mm
Termometru precizie DIN 12781 1062501 umplut cu toluen, domeniu -30 °C…+50 °C, diviziuni 1 °C, lungime totala 325 mm, imersie 30 mm
Termometru precizie DIN 12781 1062502 umplut cu toluen, domeniu -30 °C…+50 °C, diviziuni 1 °C, lungime totala 375 mm, imersie 80 mm
Termometru precizie DIN 12781 1062503 umplut cu toluen, domeniu -30 °C…+50 °C, diviziuni 1 °C, lungime totala 425 mm, imersie 130 mm
Termometru precizie DIN 12781 1062504 umplut cu toluen, domeniu -30 °C…+50 °C, diviziuni 1 °C, lungime totala 475 mm, imersie 180 mm
Termometru precizie DIN 12781 1062505 umplut cu toluen, domeniu -30 °C…+50 °C, diviziuni 1 °C, lungime totala 525 mm, imersie 230 mm
Termometru precizie DIN 12781 1062506 umplut cu toluen, domeniu -30 °C…+50 °C, diviziuni 1 °C, lungime totala 575 mm, imersie 280 mm
Termometru precizie DIN 12781 1062601 umplut cu toluen, domeniu -30 °C…+50 °C, diviziuni 0.5 °C, lungime totala 325 mm, imersie 30 mm
Termometru precizie DIN 12781 1062602 umplut cu toluen, domeniu -30 °C…+50 °C, diviziuni 0.5 °C, lungime totala 375 mm, imersie 80 mm
Termometru precizie DIN 12781 1062603 umplut cu toluen, domeniu -30 °C…+50 °C, diviziuni 0.5 °C, lungime totala 425 mm, imersie 130 mm
Termometru precizie DIN 12781 1062604 umplut cu toluen, domeniu -30 °C…+50 °C, diviziuni 0.5 °C, lungime totala 475 mm, imersie 180 mm
Termometru precizie DIN 12781 1062605 umplut cu toluen, domeniu -30 °C…+50 °C, diviziuni 0.5 °C, lungime totala 525 mm, imersie 230 mm
Termometru precizie DIN 12781 1062606 umplut cu toluen, domeniu -30 °C…+50 °C, diviziuni 0.5 °C, lungime totala 575 mm, imersie 280 mm
Termometru precizie DIN 12781 1062701 umplut cu Hg, domeniu -38 °C…+50 °C, diviziuni 1 °C, lungime totala 325 mm, imersie 30 mm
Termometru precizie DIN 12781 1062702 umplut cu Hg, domeniu -38 °C…+50 °C, diviziuni 1 °C, lungime totala 375 mm, imersie 80 mm
Termometru precizie DIN 12781 1062703 umplut cu Hg, domeniu -38 °C…+50 °C, diviziuni 1 °C, lungime totala 425 mm, imersie 130 mm
Termometru precizie DIN 12781 1062704 umplut cu Hg, domeniu -38 °C…+50 °C, diviziuni 1 °C, lungime totala 475 mm, imersie 180 mm
Termometru precizie DIN 12781 1062705 umplut cu Hg, domeniu -38 °C…+50 °C, diviziuni 1 °C, lungime totala 525 mm, imersie 230 mm
Termometru precizie DIN 12781 1062706 umplut cu Hg, domeniu -38 °C…+50 °C, diviziuni 1 °C, lungime totala 300 mm, imersie 280 mm
Termometru precizie DIN 12781 1062707 umplut cu Hg, domeniu -38 °C…+50 °C, diviziuni 1 °C, lungime totala 380 mm, imersie 380 mm
Termometru precizie DIN 12781 1062801 umplut cu Hg, domeniu -38 °C…+50 °C, diviziuni 0.5 °C, lungime totala 325 mm, imersie 30 mm
Termometru precizie DIN 12781 1062802 umplut cu Hg, domeniu -38 °C…+50 °C, diviziuni 0.5 °C, lungime totala 375 mm, imersie 80 mm
Termometru precizie DIN 12781 1062803 umplut cu Hg, domeniu -38 °C…+50 °C, diviziuni 0.5 °C, lungime totala 425 mm, imersie 130 mm
Termometru precizie DIN 12781 1062804 umplut cu Hg, domeniu -38 °C…+50 °C, diviziuni 0.5 °C, lungime totala 475 mm, imersie 180 mm
Termometru precizie DIN 12781 1062805 umplut cu Hg, domeniu -38 °C…+50 °C, diviziuni 0.5 °C, lungime totala 525 mm, imersie 230 mm
Termometru precizie DIN 12781 1062806 umplut cu Hg, domeniu -38 °C…+50 °C, diviziuni 0.5 °C, lungime totala 575 mm, imersie 280 mm
Termometru precizie DIN 12781 1062901 umplut cu Hg, domeniu -38 °C…+50 °C, diviziuni 0.2 °C, lungime totala 400 mm, imersie 30 mm
Termometru precizie DIN 12781 1062902 umplut cu Hg, domeniu -38 °C…+50 °C, diviziuni 0.2 °C, lungime totala 450 mm, imersie 80 mm
Termometru precizie DIN 12781 1062903 umplut cu Hg, domeniu -38 °C…+50 °C, diviziuni 0.2 °C, lungime totala 500 mm, imersie 130 mm
Termometru precizie DIN 12781 1062904 umplut cu Hg, domeniu -38 °C…+50 °C, diviziuni 0.2 °C, lungime totala 550 mm, imersie 180 mm
Termometru precizie DIN 12781 1062905 umplut cu Hg, domeniu -38 °C…+50 °C, diviziuni 0.2 °C, lungime totala 600 mm, imersie 230 mm
Termometru precizie DIN 12781 1062906 umplut cu Hg, domeniu -38 °C…+50 °C, diviziuni 0.2 °C, lungime totala 650 mm, imersie 280 mm
Termometru precizie DIN 12781 1072001 umplut cu Hg, domeniu -38 °C…+50 °C, diviziuni 0.1 °C, lungime totala 550 mm, imersie 30 mm
Termometru precizie DIN 12781 1072002 umplut cu Hg, domeniu -38 °C…+50 °C, diviziuni 0.1 °C, lungime totala 600 mm, imersie 80 mm
Termometru precizie DIN 12781 1072003 umplut cu Hg, domeniu -38 °C…+50 °C, diviziuni 0.1 °C, lungime totala 650 mm, imersie 130 mm
Termometru precizie DIN 12781 1072004 umplut cu Hg, domeniu -38 °C…+50 °C, diviziuni 0.1 °C, lungime totala 700 mm, imersie 180 mm
Termometru precizie DIN 12781 1072005 umplut cu Hg, domeniu -38 °C…+50 °C, diviziuni 0.1 °C, lungime totala 750 mm, imersie 230 mm
Termometru precizie DIN 12781 1072006 umplut cu Hg, domeniu -38 °C…+50 °C, diviziuni 0.1 °C, lungime totala 800 mm, imersie 280 mm
Termometru precizie DIN 12781 1072101 umplut cu Hg, domeniu 0 °C…+30 °C, diviziuni 0.1 °C, lungime totala 300 mm, imersie 30 mm
Termometru precizie DIN 12781 1072102 umplut cu Hg, domeniu 0 °C…+30 °C, diviziuni 0.2 °C, lungime totala 350 mm, imersie 80 mm
Termometru precizie DIN 12781 1072103 umplut cu Hg, domeniu 0 °C…+30 °C, diviziuni 0.2 °C, lungime totala 400 mm, imersie 130 mm
Termometru precizie DIN 12781 1072104 umplut cu Hg, domeniu 0 °C…+30 °C, diviziuni 0.2 °C, lungime totala 450 mm, imersie 180 mm
Termometru precizie DIN 12781 1072105 umplut cu Hg, domeniu 0 °C…+30 °C, diviziuni 0.2 °C, lungime totala 500 mm, imersie 230 mm
Termometru precizie DIN 12781 1072106 umplut cu Hg, domeniu 0 °C…+30 °C, diviziuni 0.2 °C, lungime totala 550 mm, imersie 280 mm
Termometru precizie DIN 12781 1072201 umplut cu Hg, domeniu 0 °C…+30 °C, diviziuni 0.1 °C, lungime totala 350 mm, imersie 30 mm
Termometru precizie DIN 12781 1072202 umplut cu Hg, domeniu 0 °C…+30 °C, diviziuni 0.1 °C, lungime totala 400 mm, imersie 80 mm
Termometru precizie DIN 12781 1072203 umplut cu Hg, domeniu 0 °C…+30 °C, diviziuni 0.1 °C, lungime totala 450 mm, imersie 130 mm
Termometru precizie DIN 12781 1072204 umplut cu Hg, domeniu 0 °C…+30 °C, diviziuni 0.1 °C, lungime totala 500 mm, imersie 180 mm
Termometru precizie DIN 12781 1072205 umplut cu Hg, domeniu 0 °C…+30 °C, diviziuni 0.1 °C, lungime totala 550 mm, imersie 230 mm
Termometru precizie DIN 12781 1072206 umplut cu Hg, domeniu 0 °C…+30 °C, diviziuni 0.1 °C, lungime totala 600 mm, imersie 280 mm
Termometru precizie DIN 12781 1072301 umplut cu Hg, domeniu -10 °C…+50 °C, diviziuni 1 °C, lungime totala 325 mm, imersie 30 mm
Termometru precizie DIN 12781 1072302 umplut cu Hg, domeniu -10 °C…+50 °C, diviziuni 1 °C, lungime totala 375 mm, imersie 80 mm
Termometru precizie DIN 12781 1072303 umplut cu Hg, domeniu -10 °C…+50 °C, diviziuni 1 °C, lungime totala 425 mm, imersie 130 mm
Termometru precizie DIN 12781 1072304 umplut cu Hg, domeniu -10 °C…+50 °C, diviziuni 1 °C, lungime totala 475 mm, imersie 180 mm
Termometru precizie DIN 12781 1072305 umplut cu Hg, domeniu -10 °C…+50 °C, diviziuni 1 °C, lungime totala 525 mm, imersie 230 mm
Termometru precizie DIN 12781 1072306 umplut cu Hg, domeniu -10 °C…+50 °C, diviziuni 1 °C, lungime totala 575 mm, imersie 280 mm
Termometru precizie DIN 12781 1072401 umplut cu Hg, domeniu -10 °C…+50 °C, diviziuni 0.5 °C, lungime totala 325 mm, imersie 30 mm
Termometru precizie DIN 12781 1072402 umplut cu Hg, domeniu -10 °C…+50 °C, diviziuni 0.5 °C, lungime totala 375 mm, imersie 80 mm
Termometru precizie DIN 12781 1072403 umplut cu Hg, domeniu -10 °C…+50 °C, diviziuni 0.5 °C, lungime totala 425 mm, imersie 130 mm
Termometru precizie DIN 12781 1072404 umplut cu Hg, domeniu -10 °C…+50 °C, diviziuni 0.5 °C, lungime totala 475 mm, imersie 180 mm
Termometru precizie DIN 12781 1072405 umplut cu Hg, domeniu -10 °C…+50 °C, diviziuni 0.5 °C, lungime totala 525 mm, imersie 230 mm
Termometru precizie DIN 12781 1072406 umplut cu Hg, domeniu -10 °C…+50 °C, diviziuni 0.5 °C, lungime totala 575 mm, imersie 280 mm
Termometru precizie DIN 12781 1072501 umplut cu Hg, domeniu -10 °C…+50 °C, diviziuni 0.2 °C, lungime totala 350 mm, imersie 30 mm
Termometru precizie DIN 12781 1072502 umplut cu Hg, domeniu -10 °C…+50 °C, diviziuni 0.2 °C, lungime totala 400 mm, imersie 80 mm
Termometru precizie DIN 12781 1072503 umplut cu Hg, domeniu -10 °C…+50 °C, diviziuni 0.2 °C, lungime totala 450 mm, imersie 130 mm
Termometru precizie DIN 12781 1072504 umplut cu Hg, domeniu -10 °C…+50 °C, diviziuni 0.2 °C, lungime totala 500 mm, imersie 180 mm
Termometru precizie DIN 12781 1072505 umplut cu Hg, domeniu -10 °C…+50 °C, diviziuni 0.2 °C, lungime totala 550 mm, imersie 230 mm
Termometru precizie DIN 12781 1072506 umplut cu Hg, domeniu -10 °C…+50 °C, diviziuni 0.2 °C, lungime totala 600 mm, imersie 280 mm
Termometru precizie DIN 12781 1072601 umplut cu Hg, domeniu -10 °C…+50 °C, diviziuni 0.1 °C, lungime totala 400 mm, imersie 30 mm
Termometru precizie DIN 12781 1072602 umplut cu Hg, domeniu -10 °C…+50 °C, diviziuni 0.1 °C, lungime totala 450 mm, imersie 80 mm
Termometru precizie DIN 12781 1072603 umplut cu Hg, domeniu -10 °C…+50 °C, diviziuni 0.1 °C, lungime totala 500 mm, imersie 130 mm
Termometru precizie DIN 12781 1072604 umplut cu Hg, domeniu -10 °C…+50 °C, diviziuni 0.1 °C, lungime totala 550 mm, imersie 180 mm
Termometru precizie DIN 12781 1072605 umplut cu Hg, domeniu -10 °C…+50 °C, diviziuni 0.1 °C, lungime totala 600 mm, imersie 230 mm
Termometru precizie DIN 12781 1072606 umplut cu Hg, domeniu -10 °C…+50 °C, diviziuni 0.1 °C, lungime totala 650 mm, imersie 280 mm
Termometru precizie DIN 12781 1072701 umplut cu Hg, domeniu -10 °C…+100 °C, diviziuni 1 °C, lungime totala 325 mm, imersie 30 mm
Termometru precizie DIN 12781 1072702 umplut cu Hg, domeniu -10 °C…+100 °C, diviziuni 1 °C, lungime totala 375 mm, imersie 80 mm
Termometru precizie DIN 12781 1072703 umplut cu Hg, domeniu -10 °C…+100 °C, diviziuni 1 °C, lungime totala 425 mm, imersie 130 mm
Termometru precizie DIN 12781 1072704 umplut cu Hg, domeniu -10 °C…+100 °C, diviziuni 1 °C, lungime totala 475 mm, imersie 180 mm
Termometru precizie DIN 12781 1072705 umplut cu Hg, domeniu -10 °C…+100 °C, diviziuni 1 °C, lungime totala 525 mm, imersie 230 mm
Termometru precizie DIN 12781 1072706 umplut cu Hg, domeniu -10 °C…+100 °C, diviziuni 1 °C, lungime totala 575 mm, imersie 280 mm
Termometru precizie DIN 12781 1072707 umplut cu lichid albastru, domeniu -10 °C…+100 °C, diviziuni 1 °C, lungime totala 325 mm, imersie 30 mm
Termometru precizie DIN 12781 1072802 umplut cu Hg, domeniu -10 °C…+100 °C, diviziuni 0.5 °C, lungime totala 375 mm, imersie 80 mm
Termometru precizie DIN 12781 1072803 umplut cu Hg, domeniu -10 °C…+100 °C, diviziuni 0.5 °C, lungime totala 425 mm, imersie 130 mm
Termometru precizie DIN 12781 1072804 umplut cu Hg, domeniu -10 °C…+100 °C, diviziuni 0.5 °C, lungime totala 475 mm, imersie 180 mm
Termometru precizie DIN 12781 1072805 umplut cu Hg, domeniu -10 °C…+100 °C, diviziuni 0.5 °C, lungime totala 525 mm, imersie 230 mm
Termometru precizie DIN 12781 1072806 umplut cu Hg, domeniu -10 °C…+100 °C, diviziuni 0.5 °C, lungime totala 575 mm, imersie 280 mm
Termometru precizie DIN 12781 1072922 umplut cu Hg, domeniu +48 °C…+102 °C, diviziuni 0.1 °C, lungime totala 550 mm, imersie 80 mm
Termometru precizie DIN 12781 1072923 umplut cu Hg, domeniu +48 °C…+102 °C, diviziuni 0.1 °C, lungime totala 600 mm, imersie 130 mm
Termometru precizie DIN 12781 1072924 umplut cu Hg, domeniu +48 °C…+102 °C, diviziuni 0.1 °C, lungime totala 650 mm, imersie 180 mm
Termometru precizie DIN 12781 1072925 umplut cu Hg, domeniu +48 °C…+102 °C, diviziuni 0.1 °C, lungime totala 700 mm, imersie 230 mm
Termometru precizie DIN 12781 1072926 umplut cu Hg, domeniu +48 °C…+102 °C, diviziuni 0.1 °C, lungime totala 750 mm, imersie 280 mm
Termometru precizie DIN 12781 1072931 umplut cu Hg, domeniu +98 °C…+152 °C, diviziuni 0.1 °C, lungime totala 500 mm, imersie 30 mm
Termometru precizie DIN 12781 1072932 umplut cu Hg, domeniu +98 °C…+152 °C, diviziuni 0.1 °C, lungime totala 550 mm, imersie 80 mm
Termometru precizie DIN 12781 1072933 umplut cu Hg, domeniu +98 °C…+152 °C, diviziuni 0.1 °C, lungime totala 600 mm, imersie 130 mm
Termometru precizie DIN 12781 1072934 umplut cu Hg, domeniu +98 °C…+152 °C, diviziuni 0.1 °C, lungime totala 650 mm, imersie 180 mm
Termometru precizie DIN 12781 1072935 umplut cu Hg, domeniu +98 °C…+152 °C, diviziuni 0.1 °C, lungime totala 700 mm, imersie 230 mm
Termometru precizie DIN 12781 1072936 umplut cu Hg, domeniu +98 °C…+152 °C, diviziuni 0.1 °C, lungime totala 750 mm, imersie 280 mm
Termometru precizie DIN 12781 1072941 umplut cu Hg, domeniu +148 °C…+202°C, diviziuni 0.1 °C, lungime totala 500 mm, imersie 30 mm
Termometru precizie DIN 12781 1072942 umplut cu Hg, domeniu +148 °C…+202°C, diviziuni 0.1 °C, lungime totala 550 mm, imersie 80 mm
Termometru precizie DIN 12781 1072943 umplut cu Hg, domeniu +148 °C…+202°C, diviziuni 0.1 °C, lungime totala 600 mm, imersie 130 mm
Termometru precizie DIN 12781 1072944 umplut cu Hg, domeniu +148 °C…+202°C, diviziuni 0.1 °C, lungime totala 650 mm, imersie 180 mm
Termometru precizie DIN 12781 1072945 umplut cu Hg, domeniu +148 °C…+202°C, diviziuni 0.1 °C, lungime totala 650 mm, imersie 230 mm
Termometru precizie DIN 12781 1072946 umplut cu Hg, domeniu +148 °C…+202°C, diviziuni 0.1 °C, lungime totala 750 mm, imersie 280 mm
Termometru precizie DIN 12781 1072951 umplut cu Hg, domeniu +198 °C…+252 °C, diviziuni 0.1 °C, lungime totala 500 mm, imersie 30 mm
Termometru precizie DIN 12781 1072952 umplut cu Hg, domeniu +198 °C…+252 °C, diviziuni 0.1 °C, lungime totala 550 mm, imersie 80 mm
Termometru precizie DIN 12781 1072953 umplut cu Hg, domeniu +198 °C…+252 °C, diviziuni 0.1 °C, lungime totala 600 mm, imersie 130 mm
Termometru precizie DIN 12781 1072954 umplut cu Hg, domeniu +198 °C…+252 °C, diviziuni 0.1 °C, lungime totala 650 mm, imersie 180 mm
Termometru precizie DIN 12781 1072955 umplut cu Hg, domeniu +198 °C…+252 °C, diviziuni 0.1 °C, lungime totala 700 mm, imersie 230 mm
Termometru precizie DIN 12781 1072956 umplut cu Hg, domeniu +198 °C…+252 °C, diviziuni 0.1 °C, lungime totala 750 mm, imersie 280 mm
Termometru precizie DIN 12781 1072961 umplut cu Hg, domeniu +248 °C…+302 °C, diviziuni 0.1 °C, lungime totala 500 mm, imersie 30 mm
Termometru precizie DIN 12781 1072962 umplut cu Hg, domeniu +248 °C…+302 °C, diviziuni 0.1 °C, lungime totala 550 mm, imersie 80 mm
Termometru precizie DIN 12781 1072963 umplut cu Hg, domeniu +248 °C…+302 °C, diviziuni 0.1 °C, lungime totala 600 mm, imersie 130 mm
Termometru precizie DIN 12781 1072964 umplut cu Hg, domeniu +248 °C…+302 °C, diviziuni 0.1 °C, lungime totala 650 mm, imersie 180 mm
Termometru precizie DIN 12781 1072965 umplut cu Hg, domeniu +248 °C…+302 °C, diviziuni 0.1 °C, lungime totala 700 mm, imersie 230 mm
Termometru precizie DIN 12781 1072966 umplut cu Hg, domeniu +248 °C…+302 °C, diviziuni 0.1 °C, lungime totala 750 mm, imersie 280 mm
Termometru precizie DIN 12781 1072971 umplut cu Hg, domeniu +298 °C…+360 °C, diviziuni 0.1 °C, lungime totala 500 mm, imersie 30 mm
Termometru precizie DIN 12781 1072972 umplut cu Hg, domeniu +298 °C…+360 °C, diviziuni 0.1 °C, lungime totala 550 mm, imersie 80 mm
Termometru precizie DIN 12781 1072973 umplut cu Hg, domeniu +298 °C…+360 °C, diviziuni 0.1 °C, lungime totala 600 mm, imersie 130 mm
Termometru precizie DIN 12781 1072974 umplut cu Hg, domeniu +298 °C…+360 °C, diviziuni 0.1 °C, lungime totala 650 mm, imersie 180 mm
Termometru precizie DIN 12781 1072975 umplut cu Hg, domeniu +298 °C…+360 °C, diviziuni 0.1 °C, lungime totala 700 mm, imersie 230 mm
Termometru precizie DIN 12781 1072976 umplut cu Hg, domeniu +298 °C…+360 °C, diviziuni 0.1 °C, lungime totala 750 mm, imersie 280 mm
Termometru precizie DIN 12781 1082001 umplut cu Hg, domeniu -5 °C…+100 °C, diviziuni 0.2 °C, lungime totala 400 mm, lungime tija 50 mm, imersie 30 mm.
Termometru precizie DIN 12781 1082002 umplut cu Hg, domeniu -5 °C…+100 °C, diviziuni 0.2 °C, lungime totala 450 mm, imersie 80 mm
Termometru precizie DIN 12781 1082003 umplut cu Hg, domeniu -5 °C…+100 °C, diviziuni 0.2 °C, lungime totala 500 mm, imersie 130 mm
Termometru precizie DIN 12781 1082004 umplut cu Hg, domeniu -5 °C…+100 °C, diviziuni 0.2 °C, lungime totala 550 mm, imersie 180 mm
Termometru precizie DIN 12781 1082005 umplut cu Hg, domeniu -5 °C…+100 °C, diviziuni 0.2 °C, lungime totala 600 mm, imersie 230 mm
Termometru precizie DIN 12781 1082006 umplut cu Hg, domeniu -5 °C…+100 °C, diviziuni 0.2 °C, lungime totala 650 mm, imersie 280 mm
Termometru precizie DIN 12781 1082101 umplut cu Hg, domeniu 0 °C…+100 °C, diviziuni 0.1 °C, lungime totala 570 mm, imersie 30 mm
Termometru precizie DIN 12781 1082102 umplut cu Hg, domeniu 0 °C…+100 °C, diviziuni 0.1 °C, lungime totala 620 mm, imersie 80 mm
Termometru precizie DIN 12781 1082103 umplut cu Hg, domeniu 0 °C…+100 °C, diviziuni 0.1 °C, lungime totala 670 mm, imersie 130 mm
Termometru precizie DIN 12781 1082104 umplut cu Hg, domeniu 0 °C…+100 °C, diviziuni 0.1 °C, lungime totala 720 mm, imersie 180 mm
Termometru precizie DIN 12781 1082105 umplut cu Hg, domeniu 0 °C…+100 °C, diviziuni 0.1 °C, lungime totala 770 mm, imersie 230 mm
Termometru precizie DIN 12781 1082106 umplut cu Hg, domeniu 0 °C…+100 °C, diviziuni 0.1 °C, lungime totala 820 mm, imersie 280 mm
Termometru precizie DIN 12781 1082201 umplut cu Hg, domeniu -20 °C…+150 °C, diviziuni 1 °C, lungime totala 325 mm, imersie 30 mm
Termometru precizie DIN 12781 1082202 umplut cu Hg, domeniu -20 °C…+150 °C, diviziuni 1 °C, lungime totala 375 mm, imersie 80 mm
Termometru precizie DIN 12781 1082203 umplut cu Hg, domeniu -20 °C…+150 °C, diviziuni 1 °C, lungime totala 425 mm, imersie 130 mm
Termometru precizie DIN 12781 1082204 umplut cu Hg, domeniu -20 °C…+150 °C, diviziuni 1 °C, lungime totala 475 mm, imersie 180 mm
Termometru precizie DIN 12781 1082205 umplut cu Hg, domeniu -20 °C…+150 °C, diviziuni 1 °C, lungime totala 525 mm, imersie 230 mm
Termometru precizie DIN 12781 1082206 umplut cu Hg, domeniu -20 °C…+150 °C, diviziuni 1 °C, lungime totala 575 mm, imersie 280 mm
Termometru precizie DIN 12781 1082207 umplut cu Hg, domeniu -20 °C…+150 °C, diviziuni 1 °C, lungime totala 675 mm, imersie 380 mm
Termometru precizie DIN 12781 1082302 umplut cu Hg, domeniu -10 °C…+150 °C, diviziuni 0.5 °C, lungime totala 420 mm, imersie 80 mm
Termometru precizie DIN 12781 1082303 umplut cu Hg, domeniu -10 °C…+150 °C, diviziuni 0.5 °C, lungime totala 470 mm, imersie 130 mm
Termometru precizie DIN 12781 1082304 umplut cu Hg, domeniu -10 °C…+150 °C, diviziuni 0.5 °C, lungime totala 520 mm, imersie 180 mm
Termometru precizie DIN 12781 1082305 umplut cu Hg, domeniu -10 °C…+150 °C, diviziuni 0.5 °C, lungime totala 570 mm, imersie 230 mm
Termometru precizie DIN 12781 1082306 umplut cu Hg, domeniu -10 °C…+150 °C, diviziuni 0.5 °C, lungime totala 620 mm, imersie 280 mm
Termometru precizie DIN 12781 1082401 umplut cu Hg, domeniu -5 °C…+150 °C, diviziuni 0.2 °C, lungime totala 500 mm, imersie 30 mm
Termometru precizie DIN 12781 1082402 umplut cu Hg, domeniu -5 °C…+150 °C, diviziuni 0.2 °C, lungime totala 550 mm, imersie 80 mm
Termometru precizie DIN 12781 1082403 umplut cu Hg, domeniu -5 °C…+150 °C, diviziuni 0.2 °C, lungime totala 600 mm, imersie 130 mm
Termometru precizie DIN 12781 1082404 umplut cu Hg, domeniu -5 °C…+150 °C, diviziuni 0.2 °C, lungime totala 650 mm, imersie 180 mm
Termometru precizie DIN 12781 1082405 umplut cu Hg, domeniu -5 °C…+150 °C, diviziuni 0.2 °C, lungime totala 700 mm, imersie 230 mm
Termometru precizie DIN 12781 1082406 umplut cu Hg, domeniu -5 °C…+150 °C, diviziuni 0.2 °C, lungime totala 750 mm, imersie 280 mm
Termometru precizie DIN 12781 1082501 umplut cu Hg, domeniu -10 °C…+200 °C, diviziuni 1 °C, lungime totala 360 mm, imersie 30 mm
Termometru precizie DIN 12781 1082502 umplut cu Hg, domeniu -10 °C…+200 °C, diviziuni 1 °C, lungime totala 410 mm, imersie 80 mm
Termometru precizie DIN 12781 1082503 umplut cu Hg, domeniu -10 °C…+200 °C, diviziuni 1 °C, lungime totala 460 mm, imersie 130 mm
Termometru precizie DIN 12781 1082504 umplut cu Hg, domeniu -10 °C…+200 °C, diviziuni 1 °C, lungime totala 510 mm, imersie 180 mm
Termometru precizie DIN 12781 1082505 umplut cu Hg, domeniu -10 °C…+200 °C, diviziuni 1 °C, lungime totala 560 mm, imersie 230 mm
Termometru precizie DIN 12781 1082506 umplut cu Hg, domeniu -10 °C…+200 °C, diviziuni 1 °C, lungime totala 610 mm, imersie 280 mm
Termometru precizie DIN 12781 1082601 umplut cu Hg, domeniu -10 °C…+200 °C, diviziuni 0.5 °C, lungime totala 360 mm, imersie 30 mm
Termometru precizie DIN 12781 1082602 umplut cu Hg, domeniu -10 °C…+200 °C, diviziuni 0.5 °C, lungime totala 410 mm, imersie 80 mm
Termometru precizie DIN 12781 1082603 umplut cu Hg, domeniu -10 °C…+200 °C, diviziuni 0.5 °C, lungime totala 460 mm, imersie 130 mm
Termometru precizie DIN 12781 1082604 umplut cu Hg, domeniu -10 °C…+200 °C, diviziuni 0.5 °C, lungime totala 510 mm, imersie 180 mm
Termometru precizie DIN 12781 1082605 umplut cu Hg, domeniu -10 °C…+200 °C, diviziuni 0.5 °C, lungime totala 560 mm, imersie 230 mm
Termometru precizie DIN 12781 1082606 umplut cu Hg, domeniu -10 °C…+200 °C, diviziuni 0.5 °C, lungime totala 610 mm, imersie 280 mm
Termometru precizie DIN 12781 1082701 umplut cu Hg, domeniu -5 °C…+200 °C, diviziuni 0.2 °C, lungime totala 570 mm, lungime tija 50 mm, imersie 30 mm
Termometru precizie DIN 12781 1082702 umplut cu Hg, domeniu -10 °C…+200 °C, diviziuni 0.2 °C, lungime totala 620 mm, imersie 80 mm
Termometru precizie DIN 12781 1082703 umplut cu Hg, domeniu -10 °C…+200 °C, diviziuni 0.2 °C, lungime totala 670 mm, imersie 130 mm
Termometru precizie DIN 12781 1082704 umplut cu Hg, domeniu -10 °C…+200 °C, diviziuni 0.2 °C, lungime totala 720 mm, imersie 180 mm
Termometru precizie DIN 12781 1082705 umplut cu Hg, domeniu -10 °C…+200 °C, diviziuni 0.2 °C, lungime totala 770 mm, imersie 230 mm
Termometru precizie DIN 12781 1082706 umplut cu Hg, domeniu -10 °C…+200 °C, diviziuni 0.2 °C, lungime totala 820 mm, imersie 280 mm
Termometru precizie DIN 12781 1082801 umplut cu Hg, domeniu -20 °C…+250 °C, diviziuni 1 °C, lungime totala 325 mm, imersie 30 mm
Termometru precizie DIN 12781 1082802 umplut cu Hg, domeniu -20 °C…+250 °C, diviziuni 1 °C, lungime totala 375 mm, imersie 80 mm
Termometru precizie DIN 12781 1082803 umplut cu Hg, domeniu -20 °C…+250 °C, diviziuni 1 °C, lungime totala 425 mm, imersie 130 mm
Termometru precizie DIN 12781 1082804 umplut cu Hg, domeniu -20 °C…+250 °C, diviziuni 1 °C, lungime totala 475 mm, imersie 180 mm
Termometru precizie DIN 12781 1082805 umplut cu Hg, domeniu -20 °C…+250 °C, diviziuni 1 °C, lungime totala 525 mm, imersie 230 mm
Termometru precizie DIN 12781 1082806 umplut cu Hg, domeniu -20 °C…+250 °C, diviziuni 1 °C, lungime totala 575 mm, imersie 280 mm
Termometru precizie DIN 12781 1082807 umplut cu Hg, domeniu -20 °C…+250 °C, diviziuni 1 °C, lungime totala 675 mm, imersie 380 mm
Termometru precizie DIN 12781 1082902 umplut cu Hg, domeniu -10 °C…+250 °C, diviziuni 0.5 °C, lungime totala 480 mm, imersie 80 mm
Termometru precizie DIN 12781 1082903 umplut cu Hg, domeniu -10 °C…+250 °C, diviziuni 0.5 °C, lungime totala 530 mm, imersie 130 mm
Termometru precizie DIN 12781 1082904 umplut cu Hg, domeniu -10 °C…+250 °C, diviziuni 0.5 °C, lungime totala 580 mm, imersie 180 mm
Termometru precizie DIN 12781 1082905 umplut cu Hg, domeniu -10 °C…+250 °C, diviziuni 0.5 °C, lungime totala 630 mm, imersie 230 mm
Termometru precizie DIN 12781 1082906 umplut cu Hg, domeniu -10 °C…+250 °C, diviziuni 0.5 °C, lungime totala 680 mm, imersie 280 mm
Termometru precizie DIN 12781 1092001 umplut cu Hg, domeniu -20 °C…+360 °C, diviziuni 2 °C, lungime totala 325 mm, imersie 30 mm
Termometru precizie DIN 12781 1092002 umplut cu Hg, domeniu -20 °C…+360 °C, diviziuni 2 °C, lungime totala 375 mm, imersie 80 mm
Termometru precizie DIN 12781 1092003 umplut cu Hg, domeniu -20 °C…+360 °C, diviziuni 2 °C, lungime totala 425 mm, imersie 130 mm
Termometru precizie DIN 12781 1092004 umplut cu Hg, domeniu -20 °C…+360 °C, diviziuni 2 °C, lungime totala 475 mm, imersie 180 mm
Termometru precizie DIN 12781 1092005 umplut cu Hg, domeniu -20 °C…+360 °C, diviziuni 2 °C, lungime totala 525 mm, imersie 230 mm
Termometru precizie DIN 12781 1092006 umplut cu Hg, domeniu -20 °C…+360 °C, diviziuni 2 °C, lungime totala 525 mm, imersie 280 mm
Termometru precizie DIN 12781 1092007 umplut cu Hg, domeniu -20 °C…+360 °C, diviziuni 2 °C, lungime totala 625 mm, imersie 380 mm
Termometru precizie DIN 12781 1092101 umplut cu Hg, domeniu -10 °C…+400 °C, diviziuni 1 °C, lungime totala 390 mm, imersie 30 mm
Termometru precizie DIN 12781 1092102 umplut cu Hg, domeniu -10 °C…+400 °C, diviziuni 1 °C, lungime totala 440 mm, imersie 80 mm
Termometru precizie DIN 12781 1092103 umplut cu Hg, domeniu -10 °C…+400 °C, diviziuni 1 °C, lungime totala 490 mm, imersie 130 mm
Termometru precizie DIN 12781 1092104 umplut cu Hg, domeniu -10 °C…+400 °C, diviziuni 1 °C, lungime totala 540 mm, imersie 180 mm
Termometru precizie DIN 12781 1092105 umplut cu Hg, domeniu -10 °C…+400 °C, diviziuni 1 °C, lungime totala 590 mm, imersie 230 mm
Termometru precizie DIN 12781 1092106 umplut cu Hg, domeniu -10 °C…+400 °C, diviziuni 1 °C, lungime totala 640 mm, imersie 280 mm
Termometru precizie DIN 12781 1092201 umplut cu Hg, domeniu +150 °C…+400 °C, diviziuni 1 °C, lungime totala 325 mm, imersie 30 mm
Termometru precizie DIN 12781 1092202 umplut cu Hg, domeniu +150 °C…+400 °C, diviziuni 1 °C, lungime totala 375 mm, imersie 80 mm
Termometru precizie DIN 12781 1092203 umplut cu Hg, domeniu +150 °C…+400 °C, diviziuni 1 °C, lungime totala 425 mm, imersie 130 mm
Termometru precizie DIN 12781 1092204 umplut cu Hg, domeniu +150 °C…+400 °C, diviziuni 1 °C, lungime totala 475 mm, imersie 180 mm
Termometru precizie DIN 12781 1092205 umplut cu Hg, domeniu +150 °C…+400 °C, diviziuni 1 °C, lungime totala 525 mm, imersie 230 mm
Termometru precizie DIN 12781 1092206 umplut cu Hg, domeniu +150 °C…+400 °C, diviziuni 1 °C, lungime totala 575 mm, imersie 280 mm
Termometru precizie DIN 12781 1092301 umplut cu Hg, domeniu 0 °C…+525 °C, diviziuni 1 °C, lungime totala 430 mm, imersie 30 mm
Termometru precizie DIN 12781 1092302 umplut cu Hg, domeniu 0 °C…+525 °C, diviziuni 1 °C, lungime totala 480 mm, imersie 80 mm
Termometru precizie DIN 12781 1092303 umplut cu Hg, domeniu 0 °C…+525 °C, diviziuni 1 °C, lungime totala 530 mm, imersie 130 mm
Termometru precizie DIN 12781 1092304 umplut cu Hg, domeniu 0 °C…+525 °C, diviziuni 1 °C, lungime totala 580 mm, imersie 180 mm
Termometru precizie DIN 12781 1092305 umplut cu Hg, domeniu 0 °C…+525 °C, diviziuni 1 °C, lungime totala 630 mm, imersie 230 mm
Termometru precizie DIN 12781 1092306 umplut cu Hg, domeniu 0 °C…+525 °C, diviziuni 1 °C, lungime totala 680 mm, imersie 280 mm
Termometru precizie DIN 12781 1092401 umplut cu Hg, domeniu -10 °C…+624 °C, diviziuni 2 °C, lungime totala 400 mm, imersie 30 mm
Termometru precizie DIN 12781 1092402 umplut cu Hg, domeniu -10 °C…+624 °C, diviziuni 2 °C, lungime totala 450 mm, imersie 80 mm
Termometru precizie DIN 12781 1092403 umplut cu Hg, domeniu -10 °C…+624 °C, diviziuni 2 °C, lungime totala 500 mm, imersie 130 mm
Termometru precizie DIN 12781 1092404 umplut cu Hg, domeniu -10 °C…+624 °C, diviziuni 2 °C, lungime totala 550 mm, imersie 180 mm
Termometru precizie DIN 12781 1092405 umplut cu Hg, domeniu -10 °C…+624 °C, diviziuni 2 °C, lungime totala 600 mm, imersie 230 mm
Termometru precizie DIN 12781 1092406 umplut cu Hg, domeniu -10 °C…+624 °C, diviziuni 2 °C, lungime totala 650 mm, imersie 280 mm
Termometru precizie DIN 12783 1032209 umplut cu Hg, domeniu 0 °C…+100 °C, diviziuni 0.2 °C, lungime totala 420 mm, imersie totala
Termometru precizie DIN 12784 1032210 umplut cu Hg, domeniu 0 °C…+50 °C, diviziuni 0.1 °C, lungime totala 420 mm, imersie totala
Termometru precizie DIN 12785 1032211 umplut cu Hg, domeniu 0 °C…+100 °C, diviziuni 0.1 °C, lungime totala 480 mm, imersie totala
Termometru precizie DIN 12786 1032301 umplut cu pentan, domeniu -200 °C…+30 °C, diviziuni 1 °C, lungime totala 350 mm, imersie totala
Termometru precizie DIN 12787 1032302 umplut cu alcool, domeniu -100 °C…+30 °C, diviziuni 1 °C, lungime totala 305 mm, imersie totala
Termometru precizie DIN 12788 1032303 umplut cu toluen, domeniu -50 °C…+50 °C, diviziuni 1 °C, lungime totala 305 mm, imersie totala
Termometru precizie DIN 12789 1032304 umplut cu Hg, domeniu 0 °C…+100 °C, diviziuni 1 °C, lungime totala 305 mm, imersie totala
Termometru precizie DIN 12790 1032305 umplut cu Hg, domeniu 0 °C…+150 °C, diviziuni 1 °C, lungime totala 305 mm, imersie totala, scala interioara.
Termometru precizie DIN 12791 1032306 umplut cu Hg, domeniu 0 °C…+250 °C, diviziuni 1 °C, lungime totala 350 mm, imersie totala
Termometru precizie DIN 12792 1032307 umplut cu Hg, domeniu 0 °C…+360 °C, diviziuni 1 °C, lungime totala 380 mm, imersie totala
Termometru precizie DIN 12793 1032401 umplut cu pentan, domeniu -200 °C…+30 °C, diviziuni 1 °C, lungime totala 350 mm, imersie totala
Termometru precizie DIN 12794 1032402 umplut cu alcool, domeniu -100 °C…+30 °C, diviziuni 1 °C, lungime totala 305 mm, imersie totala
Termometru precizie DIN 12795 1032403 umplut cu toluen, domeniu -50 °C…+50 °C, diviziuni 1 °C, lungime totala 305 mm, imersie totala
Termometru precizie DIN 12796 1032404 umplut cu Hg, domeniu 0 °C…+100 °C, diviziuni 1 °C, lungime totala 305 mm, imersie totala
Termometru precizie DIN 12797 1032405 umplut cu Hg, domeniu 0 °C…+150 °C, diviziuni 1 °C, lungime totala 305 mm, imersie totala
Termometru precizie DIN 12798 1032406 umplut cu Hg, domeniu 0 °C…+250 °C, diviziuni 1 °C, lungime totala 350 mm, imersie totala
Termometru precizie DIN 12799 1032407 umplut cu Hg, domeniu 0 °C…+360 °C, diviziuni 1 °C, lungime totala 380 mm, imersie totala
Termometru precizie DIN 12800 1032408 umplut cu Hg, domeniu 0 °C…+480 °C, diviziuni 1 °C, lungime totala 450 mm, imersie totala
Termometru precizie DIN 12801 1032409 umplut cu Hg, domeniu 0 °C…+610 °C, diviziuni 1 °C, lungime totala 450 mm, imersie totala