GDPR - Termeni si conditii

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Având în vedere noile reglementări cu privire la protecția datelor cu caracter personal, introduse prin Regulamentul UE 2016/679, ce reprezintă baza legislației privind prelucrarea datelor cu caracter personal și a protecției acestor date pentru statele membre UE și care se aplică începand cu 25 mai 2018, dorim să reconfirmăm angajamentul nostru pentru a procesa datele dumneavoastră personale în mod transparent și cu respectarea tuturor drepturilor de care beneficiați conform legii.

În acest scop, găsiți în continuare elementele principale pe care considerăm că este util să le cunoașteți pe această temă, în calitatea dumneavoastră de "persoană vizată".

Ce înseamnă prelucrarea datelor ?

Conform Regulamentului UE 2016/679, prin "prelucrarea de date" se înțelege orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

În calitatea sa de operator de date cu caracter personal, societatea ANDREESCU LABOR & SOFT S.R.L. va avea întotdeauna în vedere ca prelucrările de date să fie caracterizate de legalitate, echitate și transparență, datele solicitate fiind adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate.

Prelucrăm următoarele tipuri de date cu caracter personal :

- Date de identificare (nume și prenume, CNP, serie și număr act de identitate)
- Date de contact (adresa, e-mail, telefon)
- Date privind locul de muncă

Scopurile prelucrării datelor personale pot fi :

- Ofertare
- Înregistrarea comenzilor
- Facturare
- Livrare
- TrimIterea de mesaje cu noutăţi legate de societatea noastră
- Trimiterea de invitaţii la evenimente organizate de ANDREESCU LABOR & SOFT S.R.L. sau la care societatea noastră urmează să participe (conferințe, expoziţii, simpozioane, etc.)

Care sunt drepturile dumneavoastră privind protecția datelor personale ?

Începând din data de 25 mai 2018, Regulamentul UE 2016/679 a revizuit și a extins sfera drepurilor persoanelor fizice cu privire la datele lor cu caracter personal.
Găsiți mai jos o detaliere a acestor drepturi, pentru o mai buna înțelegere a conținutului juridic al acestora:

- Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la datele și caracteristicile prelucrării acestora în relația dumneavoastră cu societatea ANDREESCU LABOR & SOFT S.R.L.

- Dreptul la rectificare: dreptul de a obține din partea societăţii ANDREESCU LABOR & SOFT S.R.L. fără întârzieri nejustificate, rectificarea/completarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc.

- Dreptul la ștergere: vă puteți exprima dreptul la ștergerea datelor din evidențele societăţii ANDREESCU LABOR & SOFT S.R.L., în conformitate cu prevederile legale aplicabile în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

- Dreptul la restricționarea prelucrării: poate fi exercitat atunci când se aplica unul din următoarele cazuri: persoana vizată contestă exactitatea datelor sau legalitatea prelucrării, persoana vizată se opune ștergerii datelor, atunci când societatea ANDREESCU LABOR & SOFT S.R.L.nu mai are nevoie de datele personale în scopul prelucrării, dar persoana vizată le solicită pentru constatarea, exercitarea, sau apărarea unui drept în instanță sau atunci când persoana vizată se opune prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifica dacă înteresele legitime ale societăţii ANDREESCU LABOR & SOFT S.R.L. prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

- Dreptul la portabilitatea datelor: constă în posibilitatea de a solicita societăţii ANDREESCU LABOR & SOFT S.R.L.transmiterea datelelor personale furnizate de dumneavoastră, într-un format structurat utilizat în mod curent și care poate fi citit automat; transmiterea datelor se poate face direct către un alt operator doar acolo unde această operațiune este fezabilă din punct de vedere al capacităților tehnice folosite de direcția noastră.

- Dreptul la opoziție: dreptul de a vă opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația dumneavoastră particulară, ca datele care vă vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. Acest drept poate fi exercitat în următoarele condiții: se adresează o cerere scrisă către societatea ANDREESCU LABOR & SOFT S.R.L. în care se vor menționa datele asupra cărora se solicită opoziția și motivul întemeiat și legitim legat de situația dumneavoastră particulară.

- Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: reprezintă posibiliatea dumneavoastră de a solicita societăţii ANDREESCU LABOR & SOFT S.R.L. de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri, și care produce efecte juridice care să privească persoana vizată sau care să o afecteze într-o măsură semnificativă. Cu privire la adoptarea unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automată, aveți posibilitatea de a vă exprima punctul de vedere, de a solicita intervenția unui operator uman, precum și posibilitatea de a contesta o astfel de decizie, prin modalitățile descrise în prezenta informare.

- Dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.).

- Dreptul de a vă adresa justiției.

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate pe perioada în care sunteți un potenţial client al societăţii ANDREESCU LABOR & SOFT S.R.L.

Pentru orice cerere, solicitare de informare sau sesizare cu privire la exercitarea drepturilor dumneavoastră puteți să ne contactați folosind următoarele metode de comunicare:

- Trimiterea unui mesaj direct pe situl nostru https://www.labor-soft.ro/contact/

- Trimiterea unui mesaj la adresa de e-mail andreescu@labor-soft.ro

- Prin apel telefonic la unul din numerele : 021-2124875 sau 0741038830

 

ANDREESCU LABOR & SOFT SRL
RO 10931138, J40/8346/1998
Str. Leonida I. 13, București 020555, sector 2
Tel: +0741 038 830, andreescu@labor-soft.ro

Copyright © 2017 Andreescu Labor & Soft SRL. Toate drepturile rezervate. Design web și programare - Vectorpixel